شکل بالا ، نوعی ماشین ترمودینامیکی ( ماشین استرلینگ ) است. علم ترمودینامیک در این جا در به حرکت درآوردن چرخ های اتومبیل موثر است.
به نظر شما ، کاربرد های دیگر علم ترمودینامیک چیست؟