همه ی ما می دانیم هنگامی که نور سفید رنگی از خورشید از  قطرات ریز باران عبور کند ،تجزیه شده و به 7 رنگ مختلف تبدیل می شود و رنگین کمان را تشکیل می دهد. 

 خورشید هنگام پدیدار شدن رنگین کمان کجاست؟

اغلب مردم هیچ توجهی نمی کنند که در هنگام تشکیل رنگین کمان ، همیشه خورشید پشت سرشان قرار دارد و مرکز کمان رنگین کمان دقیقاً در مقابل خورشید واقع است.

چرا شکل رنگین کمان ، منحنی است؟

 نور سفید رنگ پس ازگذشتن از سطح خمیده و آینه مانند قطره ی آب ، از مسیر مستقیم خود کمی منحرف می شوند. بدین ترتیب به صورت متوالی ، از قطرات دیگری نیز می گذرد و بر زاویه ی انحنای پرتو های تجزیه شده افزوده می شود . "دکارت" اندازه ی این زاویه را برای پرتوی قرمز ، 138 درجه اندزه گیری کرده است و تمرکز پرتوهای منحرف شده منجر به ظاهر شدن کمان و قوس رنگین کمان می گردد.

 چه چیزی سبب ایجاد رنگها در رنگین کمان می شوند؟

  نورخورشید متشکل از دامنه همه رنگ های قابل دید در گستره بینایی انسان می باشد . رنگ های نور خورشید زمانی که با یکدیگر ترکیب می گردند سفید به نظر می رسند و این خاصیت نور خورشید نخستین بار توسط نیوتن تشریح گردید. اما از آن جایی که پرتوی نور خورشید پس از عبور از قطره ی آب و تجزیه شدن ، زاویه های انحراف متفاوتی خواهند داشت ، هر رنگ از رنگ دیگر جدا شده و ما یکایک رنگ های تشکیل دهنده ی نور سفید خورشید را جداگانه می بینیم.

چه چیزی سبب ایجاد رنگین کمان دوتایی می شود؟

بعضی وقتها دو رنگین کمان را همزمان با هم مشاهده می کنیم. چرا این گونه است؟

رنگین کمان معمولی که عموماً مشاهده می کنیم رنگین کمان اصلی و اولیه نامیده می شود و با یکبار بازتاب شدن و تجزیه ی پرتوی نور از قطره ی آب تشکیل می شود. اما رنگین کمان ثانویه ، از دو بار بازتاب پرتوی نور ، حاصل می شود. و از آن جایی که بازتاب پرتو ی نور از قطره ی آب می تواند از دو بار بیشتر انجام گیرد ، پس رنگین کمان های سه تایی و حتی چهارتایی نیز دیده شده است .

 

این دو کمان رنگی که در میانه تصویر زیر مشاهده می‌کنید و می‌توانند در یک چشم‌ بر ‌هم زدن محو شوند، نیمی از اولین رنگین‌کمان مرتبه4 ثبت‌شده در جهان است که وجود چنین پدیده زیبایی را در طبیعت پیرامون ما اثبات کرده است.

 


این هم دو فایل زیبا از یک رنگین کمان سفید :