از اینکه رتبه نیاوردم، اگر در حقم اشتباهی داوری شده ، راضی نیستم